Kancelaria

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek:
godz. 17:00-17:45

W ważnych sprawach kontakt:
tel. 694 451 124

 

Informacje dotyczące udzielania sakramentu chrztu

 • Chrzty odbywają się w każdą III niedzielę miesiąca oraz w Niedzielę Wielkanocną i I Dzień Świąt Bożego Narodzenia. 
  W maju 2024 roku ze względu na uroczystość I Komunii Św. Msza św. chrzcielna będzie wyjątkowo 12 maja czyli w II niedzielę miesiąca.
 • Chrzty udzielane są podczas Mszy św. o godz. 13:00 /w okresie wakacyjnym o godz. 11:30/.
 • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ochrzczenia dziecka w inną niedzielę. Wówczas sakrament udzielany jest przed Mszą św. /o godz. 12:30/.
 • W tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 • Rodzice chrzestni muszą przedstawić świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez macierzystą parafię. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego. Do przyjęcia zadań chrzestnego, wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 874), może być dopuszczony ten, kto:
  • Jest wyznaczony przez rodziców dziecka
  • Ukończył 16 lat
  • Jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
  • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
 • Osoba ochrzczona ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu św.
 • Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty.
 • W czasie Mszy świętej "chrzcielnej" należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 • Należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.
 • Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św.
 • Aby ochrzcić dziecko spoza parafii św. Kazimierza w Kobyłce należy uzyskać stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swojej parafii.

Informacje dotyczące zawarcia małżeństwa konkordatowego we własnej parafii

 • Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stale lub tymczasowe zamieszkanie (Kodeks Prawa Kanonicznego p. 1115). Tam też należy załatwiać sprawy przedślubne.
 • Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu z dn. 4 czerwca 1998, zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie (art.10).
 • Termin ślubu zostaje ustalony najpóźniej w dniu spisywania protokółu przedślubnego.
 • Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się oboje do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu.
 • Do kancelarii należy przynieść:
  • Aktualne świadectwa chrztu świętego, tj. nie starsze niż sprzed trzech miesięcy.
  • Na świadectwie winna znajdować się adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma należy w parafii bierzmowania uzyskać takie świadectwo) oraz, że nie ma przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa.
  • Dokument poświadczający ukończenie przygotowania przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w takim przygotowaniu.
  • Dowody osobiste.
 • Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.
 • Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca z naszego terenu otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
 • Po spisaniu protokółu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do sakramentu pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przedślubna.
 • Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii.
 • Do kancelarii należy dostarczyć również aktualne (tj. którego, co najmniej, ostatni dzień ważności obejmuje dzień ślubu) "Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" z USC. Zaświadczenie należy dostarczyć w trzech egzemplarzach. Zaświadczenie winno być sporządzone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.
 • Na ok. tydzień przed ślubem należy zgłosić się - razem ze świadkami - do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Dostarczyć należy też kartki świadczące o odbytej spowiedzi. Świadkiem ślubu może być osoba co najmniej osiemnastoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.
 • Po zakończeniu uroczystości ślubnej ksiądz błogosławiący przekaże nowożeńcom "Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa".
 • W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa o fakcie tym zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też w razie załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych należy odbierać wypis z ksiąg cywilnych.
 • W celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odbierać w naszej kancelarii.
 • Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję z parafii, w której spisano protokół przedmałżeński na ślub w innym kościele.